Principalele obiective de dezvoltare stabilite de Grupul de Acțiune Locală  – GAL Urban Turda


 Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale SDL acoperă perioada 2018-2020 și au fost identificate în baza unui larg proces consultativ, pornind de la analiza de nevoi și evaluarea problemelor și resurselor sociale, economice și de mediu din teritoriu.

Problemele menționate mai jos au fost identificate de către cetățenii din zonă, reprezentanți instituționali, ai sectorului privat și ai societății civile și mass-media, în cadrul focus-grupurilor, interviurilor și sondajelor:

Infrastructură de locuire deficitară și condiții precare de locuit.

Infracționalitate ridicată.

Infrastructură de acces necorespunzătoare.

Lipsă locuri de muncă.

Lipsa unui atelier de practică în cadrul Școlii profesionale Poiana

Lipsa unui teren de joacă pentru copii.

Lipsă spații verzi.

Lipsa utilităților si/sau acces limitat la rețelele de utilități (gaz, canalizare, electricitate, apă).

Deficiențe în depozitarea gunoaielor

Conflictualitate ridicată

Nivel scăzut de școlarizare și lipsă calificare

Locuințe degradate, insalubre și supraaglomerate

Canalizare deficitară

Grad de ocupare redus

Lipsa unor autobuze care să facă legătura între o anumita zonă marginalizata și restul orașului

Lipsă asfaltare străzi

Igienizare deficitară

Lipsa actelor de întăbulare și condiții proaste de locuire.

Lipsa locurilor de muncă și inconsistență în realizarea veniturilor

Abordarea este integrată, centrată pe problemele ce trebuie soluționate, dar având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei.

Obiectivul specific 1. Asigurarea accesului la infrastructura și dotările tehnico-edilitare, urmărește creșterea gradului de accesibilitate a zonelor marginalizate prin asfaltarea drumurilor principale și secundare,

Obiectivul specific 2. Regenerarea zonelor de locuit și creșterea coeziunii comunității, urmărește asigurarea infrastructurii de acces în zonele marginalizate, prin asfaltarea drumurilor principale și secundare, asigurarea accesului la utilități, reabilitarea locuințelor, ecologizarea și creșterea nivelului de curățenie și servicii de întărire a comunității de către un mediator comunitar.

Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea condițiilor de locuire, urmărește construirea de noi locuințe sociale, precum și reabilitarea celor existente, dar și realizarea de infrastructură sanitară în cadrul acestor locuințe.

Obiectivul specific 4. Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, vizează acțiuni de sprijinire a locuitorilor în găsirea unui loc de muncă, prin stimularea creării de noi locuri de muncă și crearea de întreprinderi sociale, creșterea gradului de angajabilitate, prin subvenții, formare profesională, servicii de ocupare și educaționale pentru adulți.

Obiectiv specific 5. Creșterea gradului de acces și a calității învățământului, presupune dezvoltarea unei infrastructuri suport pentru formate profesională.

Obiectiv specific 6. Creșterea accesului la servicii medico-sociale, are în vedere sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile, a copiilor aflați în astfel de situații, acțiuni de informare și control și campanii ale poliției menite să reducă prostituția și cerșetoria și să asigure siguranța zonelor nediscriminarea.

Obiectiv specific 7 Crearea unei imagini pozitive a zonei, prin realizarea unui parteneriat cu reprezentanții mass-media pentru proiectele de dezvoltare ale zonelor dezavantajate și campanii antidiscriminare.