În urma analizării măsurilor prioritare, a fost decisă următoarea listă indicativă de intervenții, care răspund nevoilor de dezvoltare identificate pentru soluționarea problemelor ZUM-urilor vizate prin SDL (intervențiile sunt coerente cu activitățile eligibile finanțate pe POCU (AP5, OS 5.1) și cu cele din POR (AP9, OS 9.1), urmând să fie depuse spre finanțare în etapa III a mecanismului DLRC):

Proiecte cu finanțare POR

  1. Realizare infrastructură tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor
  2. Construire locuințe sociale (30 apartamente)

Proiecte cu finanțare POR + POCU

  1. Regenerarea spațiului public urban în Comunitatea Barbu Lăutaru
  2. Reabilitare locuințe sociale (bloc Elta, bloc L 105)
  3. Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru comunitar de igienă și sănătate și realizarea de campanii de informare și conștientizare
  4. Construire infrastructură educațională suport pentru formarea profesională (laborator școală profesională) și sprijinirea accesului pe piața muncii
  5. Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru copii aflați în situație de risc social și oferirea de servicii integrate beneficiarilor
  6. Construirea și dotarea cu echipamente a unei întreprinderi de economie socială și sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor sociale vulnerabile în cadrul structurii create

Proiecte cu finanțare POCU

  1. Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora

Proiectele care sunt finanțate prin POR, respectiv POR+POCU au în vedere mai multe tipuri de intervenții hard: asfaltare străzi, infrastructura de locuire, infrastructură socială, infrastructură educațională, amenajări ale spațiului urban degradat. În cadrul proiectului finanțat prin POCU vizează acțiuni integrate din mai multe domenii: ocupare, educație și social. În cazul acestei intervenții minim 50% din persoanele care beneficiază de servicii integrate, beneficiază de măsuri de ocupare.  

Prin implementarea acestor intervenţii se intenţionează ieşirea de sărăcie sau  excluziune socială a unui număr de 300 de persoane din zonele urbane marginalizate.

 

Obiectiv specific / Măsură Tipuri de  intervenții Durată (ani) POR (EUR)

(FEDR+cofinanțare națională)

POCU (EUR)

(FSE+cofinanțare națională)

Alte fonduri (EUR)

Buget local

Cost total estimat (EUR)
Obiectiv specific 1
(Asigurarea accesului la infrastructura și dotările tehnico-edilitare)
         
Măsura 1

(Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare)

Intervenții de tip POR (hard):

Asfaltare stradă principală și străzi secundare

3 686.000

 

  14.000 700.000
Obiectiv specific

(Regenerarea zonelor de locuit și creșterea coeziunii comunității)

         
Măsura 2

(Sistematizarea zonei urbane defavorizate)

Intervenții de tip POR (hard):

Asfaltare străzi, construire și reabilitare locuințe

3 833.000   17.000 850.000
Măsura 3

(Servicii de întărire a comunității)

Intervenții de tip POCU (soft):

Implicarea comunității ca factori mobilizatori de salubrizare, program de educare privind păstrarea curățeniei

6   58.800 1.200 60.000
Obiectiv 3

Îmbunătățirea condițiilor de locuire

         
Măsura 4

(Construire / reabilitare locuințe sociale)

Intervenții de tip POR (hard):

Reabilitare locuințe sociale, construire locuințe sociale

3 2.273.600   46.400 2.320.000
Intervenții de tip POCU (soft):

Program de consiliere și regulament de ordine interioară de recompense și sancțiuni

6   9.800 200 10.000
Măsura 5

(Realizare infrastructură sanitară și educare)

Intervenții de tip POR (hard):

Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru comunitar de igienă și sănătate

2 294.000   6.000 300.000
Intervenții de tip POCU (soft):

Realizare campanii de informare și conștientizare

6   49.000 1.000 50.000
Obiectiv specific 4

(Creșterea accesului pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului)

         
Măsura 6

(Pachet integrat pentru creșterea șanselor de acces pe piața muncii)

Intervenții de tip POR (hard):

Construirea și dotarea cu echipamente a unei întreprinderi de economie socială

2 196.000   4.000 200.000
Intervenții de tip POCU (soft):

Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, acordarea de subvenții pentru angajatori, cursuri de calificare, servicii educaționale pentru adulți, servicii personalizate de ocupare

4   1.479.800 30.200 1.510.000
Obiectiv specific 5

(Creșterea gradului de acces și a calității învățământului)

         
Măsura 7

(Dezvoltarea infrastructurii educaționale)

Intervenții de tip POR (hard):

Construire infrastructură suport pentru formare profesională (laborator școală profesională)

3 186.200   3.800 190.000
Intervenții de tip POCU (soft):

Costuri operaționale

3   68.600 1.400 70.000
Obiectiv specific 6

(Creșterea accesului la servicii sociale)

         
Măsura 8

Servicii pentru copii în situații de vulnerabilitate

Intervenții de tip POR (hard):

Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru copii aflați în situații de vulnerabilitate

2,5 294.000   6.000 300.000
Intervenții de tip POCU (soft):

Costuri operaționale

 

3   98.000 2.000 100.000
Măsura 9

Asigurarea securității și nediscriminării populației în zona defavorizată

Intervenții de tip POCU (soft):

Acțiuni ale poliției locale de informare și control privind prostituția și cerșetoria, campanii pentru securizarea zonei, campanii de promovare a nediscriminării

3   19.600 400 20.000
Obiectiv specific 7

(Crearea unei imagini pozitive a zonei)

         
Măsura 10

(Parteneriat cu mass-media pentru proiecte și campanii anti-discriminare)

Intervenții de tip POCU (soft)

Realizarea unui parteneriat cu mass-media, diseminarea activității GAL privind proiectele dezvoltate și organizarea de campanii anti-discriminare

3   9.800 200 10.000
Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității 

–          Activități de monitorizare, evaluare și promovare SDL (Studiu de referință, Studiu de evaluare; activități de monitorizare cu participarea comunității)

–          Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de personal și de formare etc.)

    269.000   269.000
TOTAL SDL

POR+POCU+alte fonduri (dacă este  cazul)

  4.762.800 2.062.400 133.800 6.959.000
TOTAL POR+POCU   6.825.200 133.800 6.959.000