O scurtă introducere

Despre noi

Asociatia GAL Urban Turda a fost inființată în cadrul celei de-a doua etape a mecanismului de DLRC – noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban.

10 Membri Fondatori

Gal Urban Turda

5 Zone Urbane

teritoriul SDL

47744 Persoane

din Municipiu

9143 Hectare

suprafață Municipiu Turda

GAL Urban Turda a fost inființată cu scopul de a îndeplini obiectivul general al SDL (Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Turda) – reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM ( Zone Urbane Marginalizate identificate pe teritoriul Municipiului Turda), alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

DLRC este un instrument gestionat de comunitate prin intermediul  Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale.

GAL Urban Turda, va reprezenta un actor social local care va putea elabora și înainta o serie de proiecte având ca scop procesul de incluziune socială locală, inclusiv a comunitaților de romi din municipiu. In același context, prin intermediul acestui organism social local se vor putea realiza o serie de parteneriate locale, județene și regionale, în care, în același mod, să se poată propune diferite acțiuni și proiecte care să vizeze îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Ghidul solicitantului din cadrul apelului de finanțare 5.1. DLRC.

Asociația Gal Urban Turda intenționează să devină o prezența permanentă în comunitate. Va continua să identifice, să evalueze și să se implice în problemele comunității, atât prin membrii și personalul angajat, cât și prin încurajarea comitetelor zonale (reprezentanți din ZUM-uri), pe care îi va invăța cum să identifice și să prioritizeze problemele apărute și apoi să se implice împreună cu comunitățile din care fac parte, în găsirea unor soluții viabile și in atragerea de fonduri europene.

Implementarea de proiecte prin intermediul GAL-ului, va determina un proces de INOVATIVITATE SOCIALĂ, care va genera o serie de acțiuni indicative de incluziune socială, concretizate și în proiecte ulterioare, care vor viza bunăstarea socială a comunitaților de romi din localitate.

GAL Turda Urban este deschis oricărei persoane sau organizație din teritoriul SDL. În plus, în GAL sunt invitate să participe instituțiile publice de la nivel local cu responsabilități în domeniile relevante pentru integrarea comunităților marginalizate.

Parteneriatul local creat prin inființarea GAL Urban Turda, îndeplineşte următoarele criterii:

este incluziv – include reprezentanţi ai sectorului public, ai sectorului privat și ai societăţii civile; totodată include si persoane fizice care se află în teritoriul SDL (din zona urbană marginalizată);

asigură sustenabilitatea intervențiilor SDL, mai ales prin implicarea partenerilor din sectorul privat care să susțină măsurile legate de ocuparea forței de muncă, ca element cheie al SDL care pune accent pe comunitățile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;

are o structură decizională care asigură echilibrul de gen și o reprezentare echitabilă a grupurilor țintă vizate de SDL (ex. persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială etc.);

componența GAL asigură respectarea principiului conform căruia niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civilă, etc) nu este majoritar (niciun grup nu trebuie să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot);

funcționează în baza unor reguli care să asigure un proces decizional nediscriminatoriu și transparent, precum și a unei proceduri de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese.