Lansare apeluri de Fise de proiecte pentru implementarea SDL Turda

In scurt timp vom incepe publicarea Ghidurilor conditii specifice pentru apelurile de Fise de proiecte prin care vor fi selectate proiectele al caror rezultat va fi implementarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Turda. Vor fi proiecte POR si proiecte POCU, in conformitate lista interventiilor incluse in SDL Turda, anexa 21.

Pentru calendarul acestor lansari, pentru informatii privind SDL Turda aprobata, dar si pentru alte noutati in legatura cu activitatea Asociatiei GAL Urban Turda ca invitam sa urmariti pagina de Internet www.galturda.ro

Avizarea Metodologiei de evaluare si selectie GAL Turda

In data de 13 martie 2020, CCS restrans (Comitetul Comun de Selectie restrans, adica organismul tehnic, format din reprezentanti ai structurilor implicate in gestionarea POR si POCU, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a procedurilor GAL-urilor de evaluare si selctie a fiselor de proiecte elaborate in conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Locala aprobate, precum si de avizare a fiselor de proiect selectate de GAL) a avizat procedura de evaluare si selectie a fiselor de proiecte aferente interventiilor POR si POCU din cadrul SDL Turda. Gasiti acest document sub denumirea de Metodologie de evaluare si selectie v8 la urmatoare adresa pe Internet: https://galturda.ro/metodologia-de-selectie/

Comitete cetatenesti in Zonele urbane marginalizate din SDL Turda

În conformitate cu prevederile din cererea de finantare “Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Turda în vederea implementării SDL Turda”, cod POCU/390/5/1/123728, in data de 21 ianuarie 2020, la sediul Asociatiei GAL Urban Tirda, s-a desfășurat ședința de constituire a Comitetelor cetățenești din cele 5 Zone Urbane Marginalizate (ZUM 1 – Comunitatea de pe str. Margaretelor, ZUM 2 – Comunitatea din bloc ELTA, ZUM 3 Comunitatea de pe Calea Victoriei, ZUM 4 Comunitatea din Zona Industrială , ZUM 5 – Comunitatea Barbu Lăutar).

La intalnire au fost prezenti reprezentanti din toate cele 5 ZUM-uri. Expertii GAL urban Turda au explicat rolul pe care aceste comitete le vor avea in pregatirea si implementare interventiilor prevazute in proiectul POCU 123728.

Dupa constituirea efectiva a Comitetelor cetatenesti in toate cele 5 ZUM-uri, vor fi organizate întâlniri lunare cu toate Comitetele cetățenești, vor fi programate întâlniri cu fiecare comitet cetățenesc pentru pregătirea intervențiilor prevăzute în SDL Turda, in functie de calendarul lansarilor de apeluri de fise de proiect, se va recomanda Comitetului Director al GL Urban Turda ca un reprezentant din fiecare comitet cetățenesc să fie cooptat ca și asociat ai GAL Urban Turda.

Adunarea generala a Asociatiei GAL Urban Turda

In data de 20 septembrie 2019, in incinta Primariei Turda, s-a desfasurat Adunarea generala ordinara a Asociatiei GAL Urban Turda. Pe ordinea de zi a sedintei au fost doua teme importante: aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a Fiselor de proiect, pe care GAL Urban Turda urmeaza sa o utilizeze in cadrul proiectului POCU/390/5/1/123728/01.10.2018 „Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Turda în vederea implementării SDL Turda” si unele modificari in Statutul Asociatiei. Dupa analiza celor doua subiecte de pe ordinea de zi, asociatii GAL Urban Turda au luat decizia de a aproba cele doua initiative. Ca urmare, Secretariatul GAL Urban Turda va transmite Ministerului Fondurilor Europene Metodologia de evaluare si selectie a Fiselor de proiect si va face demersurile legale pentru modificarea statutului Asociatiei GAL Urban Turda.

Noi posibilitati de finantare in domeniul social

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator al Programului „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a organizat doua seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte „Dezvoltare locala” si “Cresterea incluziunii si abilitarea romilor”. Reprezemtantii GAL Urban Turda au participat la seminariile de informare organizate in Cluj-Napoca, in incinta Centrului de cultura urbana “Casino”, in data de 11 septembrie 2019.

Mai multe despre Programul de Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 la adresa http://grant-dl.frds.ro/

Asociatia GAL Urban Turda, studiu de caz

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice a derulat proiectul „Lot 3 – Evaluarea interventiilor POR 2014-2020”. Proiectul a fost lansat la Bucuresti, la sediul MDRAP in data 9 octombrie 2018 si este implementat de catre consortiul alcatuit de firmele de consultanta Lattanzio Advisory SpA si Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl. Obiectivul proiectului este realizarea unei analize care sa evidențtieze progresul si performantele in gestionarea si implementarea interventiilor finantate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Etapa a II-a a contractului a demarat în 19 Februarie 2019 şi a prevazut pregătirea a 6 studii de evaluare, pentru diverse domenii/axe prioritare ale POR 2014-2020, printre care şi AXA PRIORITARĂ 9 (AP9) – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

In cadrul exercitiului de evaluare unul dintre studiile de caz care s-au organizat a fost la Asociațtia GAL Urban Turda, in data de 26 iunie 2019. Dna Gabriela BAICU, reprezentanta a firmei de consultanta Lattanzio a realizat interviuri cu Presedintele GAL (dl. Octavian MATEI – Primarul Municipiului Turda), cu membri ai Asociatiei GAL Urban Turda (dna Daniela CONSTANTIENSCU – Fudatia Sf. Daniel, dna Monia Oana KOTI – DAS Turda, dl Stefan SILAGHI), cu reprezentanti ai Primariei Turda (dna Codruta BUNGARDEAN si dl. Nelutu MURESAN), cu dl Francisc MITICA – angajat al DAS Turda, cu dl. Silviu ISPAS – managerul de proiect. Cu acelasi prilej a avut loc un focus grup.
Temele de analiza au fost: modul de implementare a axei prioritatare 9 din POR, mecanismul integrat POR-POCU de implementare a axei prioritare 9, procesul de animare și de elaborare a SDL, soluții de îmbunătățire a mecanismului de implementare a axei prioritare 9

Sesiune de informare organizata de AM POCU si AM POR

In organizarea Autoritatii de management a Programului oprational Capital uman si al Autoritatii de management a Programului operational Regional, a avut loc la Bucuresti, in incinta Hotelului Intercontinental, in data de 7 mai 2019, o sesiune de informare cu tema ” Implementarea Strategiilor de dezvoltare locala „pe teritoriul oraselor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori”. Sesiunea de informare a beneficiat si de aportul expertilor de la Banca Mondiala.

Au luat parte reprezentanti ai Grupurilor de actiune locala din localitatile urbane din Romania, care au in implementare proiecte POCU 5.1.

A fost adus in discutie documentul „Orientari pentru GAL privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori” precum si reperele privind verificarea procedurii GAL de evaluare si selectie a fiselor de proiect.

Informatiile acumulate se vor regasi in viitoare procedura de evaluare si selectie a proeictelor prin care va fi impelentata Strategia de Dezvoltare Locala Turda.

Orientari pentru GAL

Prin Ordinul comun al Ministrului Fondurilor Europene (nr. 559 din 28.03.2019) si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (nr. 1520 din 10.04.2019) au fost aprobate “Orientarile pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori – etapa a III-a a mecanismului DLRC”

Reamintim ca mecanismul DLRC (Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii) este un instrument pus la dispozitia comunitatilor urbane din Romania, cu mai mult de 20.000 de locuitori, care beneficiaza de suportul Comisiei Europene si a Guvernului Romaniei pentru implementarea unor proiecte importante in domeniul social. Pentru Turda, aceste proiecte valoreaza cca 6,5 milioane de euro. Acestea vor fi lansate in implementare la inceputul anului 2020.
Mai multe despre aceste proiecte, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Turda, pe site-ul GAL Urban Turda galturda.ro

De interes pentru institutiile/organizatiile/intreprinderile interesate de proiectele din portofoliul Strategiei de dezvoltare locala Turda

In data de 31.01.2019 s-a desfasurat, in Amfiteatrul Albastrul al Camerei de Comerț și Industrie a României, o intalnirea a reprezentantilor GAL-urilor urbane din Romania, in prezenta Autoritatilor de Management POR și POCU.

Cateva dintre concluziile acestei intalniri:

– lansarea ghidurilor finale de catre Autoritatile de management se va face in luna martie 2019;
– fiecare GAL trebuie să aibă o pagină web pentru a publica apelurile si pentru a asigura transparenta necesara;
– modificarea strategiei de dezvoltare locala va fi posibila numai dupa lansarea primului apel, cand vom exista si o procedura validata de AM în acest sens;
– monitorizarea proiectelor din portofoliul SDL, contractate, va fi realizata de catre Autoritatile de management. Implicarea GAL-urilor se va face in functie de interesul manifiestat de fiecare comunitate in parte;
– cerinta minimala pentru selectarea proiectelor la nivelul GAL este fișa de proiect. Fisele selectate impreuna cu raportul de selectie vor fi transmise catre secretariatul comun POR – POCU spre avizare, iar în urma avizarii solicitantul “urca” proiectul in aplicația MySMIS;
– aplicatia MySMIS va fi deschisa in toata perioada de depunere a proiectelor, pentru a facilita depunerea acestora;
– cu privire la vechimea furnizorilor de servicii sociale, pentru proiectele de infrastructura socială, aceasta va trebui sa fie de minim 6 luni, POR-ul avand nevoie de situațiile financiare ale beneficiarilor pentru a calcula punctajul aferente evaluării tehnico-financiare;
– se vor putea cumula intervențiile aceleași măsuri în proiecte mai mari.
– de situațiile special (relocarea intregului grup tinta, disparitia ZUM, etc.), se va tine cont la realizarea procedurilor de modificarea a strategiiilor, proceduri care vor fi elaborate de catre AM.

Informatii utile pentru potentialii beneficiari ai proiectelor POR din SDL

GAL URBAN TURDA urmeaza sa lanseaze apelurile de selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu lista indicativă de intervenții aferentă SDL. Apelurile se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi implementate în zona de acoperire a SDL .
Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare beneficiarilor pentru completarea fișelor de propuneri de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Programul de audiente pentru potentialii beneficiari va fi afisat pe pagina www.galturda.ro.

Pentru proiectele POR, solicitantii pot fi:

1. Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru in GAL-ul constituit pentru implementarea SDL;
2. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București – membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport;
4. Întreprinderi de economie socială de inserție .
A. Pentru categoriile 1-3 de solicitanți:
In conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale, art. 37, alineatele 1 si 2.
Furnizorii publici de servicii sociale sunt:
a. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector, oraș, municipiu și judet;
b. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de sector, oraș, municipiu și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privați de servicii sociale sunt:
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale și sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente atașate.
Pentru categoria 4 de solicitanți – întreprinderile de economie socială de inserție

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei pentru entități ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privatsolicită un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
• activitatea desfășurată are scop social;
• respectă principiile economiei sociale;
• respectă următoarele criterii:
– acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
– alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
– aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

a) are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Categoriile de grupuri vulnerabile sunt conform conform prevederilor Legii nr. 219/2015.

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserție în scopul recunoașterii contribuției directe a acestora la realizarea interesului general și/sau la îmbunătățirea situației grupului vulnerabil.
Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului de marcă socială. Certificatul de marcă socială se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat. Acesta se acordă pe o perioadă de 3 ani și nu se percep taxe.

Întreprinderile de economie socială de inserție, solicitanți în cadrul schemei de minimis, vor îndeplini următoarele criterii:
1. vor face dovada obținerii mărcii sociale înființate prin depunerea certificatului de marcă socială
2. vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/ pe teritoriul SDL în care se implementează proiectul.