Informatii utile pentru potentialii beneficiari ai proiectelor POR din SDL

GAL URBAN TURDA urmeaza sa lanseaze apelurile de selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu lista indicativă de intervenții aferentă SDL. Apelurile se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi implementate în zona de acoperire a SDL .
Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare beneficiarilor pentru completarea fișelor de propuneri de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Programul de audiente pentru potentialii beneficiari va fi afisat pe pagina www.galturda.ro.

Pentru proiectele POR, solicitantii pot fi:

1. Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru in GAL-ul constituit pentru implementarea SDL;
2. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București – membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
3. Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement și sport;
4. Întreprinderi de economie socială de inserție .
A. Pentru categoriile 1-3 de solicitanți:
In conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale, art. 37, alineatele 1 si 2.
Furnizorii publici de servicii sociale sunt:
a. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector, oraș, municipiu și judet;
b. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de sector, oraș, municipiu și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizori privați de servicii sociale sunt:
• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale și sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*), şi constituite conform statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă: http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente atașate.
Pentru categoria 4 de solicitanți – întreprinderile de economie socială de inserție

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei pentru entități ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privatsolicită un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
• activitatea desfășurată are scop social;
• respectă principiile economiei sociale;
• respectă următoarele criterii:
– acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
– alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
– aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

a) are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Categoriile de grupuri vulnerabile sunt conform conform prevederilor Legii nr. 219/2015.

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserție în scopul recunoașterii contribuției directe a acestora la realizarea interesului general și/sau la îmbunătățirea situației grupului vulnerabil.
Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului de marcă socială. Certificatul de marcă socială se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat. Acesta se acordă pe o perioadă de 3 ani și nu se percep taxe.

Întreprinderile de economie socială de inserție, solicitanți în cadrul schemei de minimis, vor îndeplini următoarele criterii:
1. vor face dovada obținerii mărcii sociale înființate prin depunerea certificatului de marcă socială
2. vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/ pe teritoriul SDL în care se implementează proiectul.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *